Massage en Lifecoaching praktijk

stoelmassage

Stoelmassage

Stoelmassage is de perfecte manier om snel te ontstressen. Je schouders, hoofd, rug en armen gemasseerd in 20 minuten. Het is ook mogelijk om de stoelmassage klachtgericht te geven. De aandacht gaat dan voornamelijk uit naar de spiergroepen die klachten veroorzaken. Denk aan hoofd- schouder- RSI- CALM en lage rugklachten. Tijdens de stoelmassage zit je op een speciale stoelmassage stoel.

In circa 25 minuten voel je je weer ontspannen en energiek.

Stoelmassage voor bedrijven

Stoelmassage voor werknemers in het bedrijfsleven kent een grote groei. 
 
Het is de perfecte manier om snel te ontstressen. In 20 minuten worden schouders, hoofd, rug en armen gemasseerd. 
De stoelmassage kan ook klachtgericht gegeven worden waarbij die spiergroepen behandeld worden die uw klachten veroorzaken. Zoals hoofd- schouder- RSI- CALM en lage rugklachten. 
 
Hierbij zit men op een speciale stoel die ontwikkeld is voor het geven van deze stoelmassage. 
 
Stoelmassage kan over de kleding heen worden gegeven, men hoeft zich dus niet uit te kleden. 

  • Een stoelmassage geeft een volledige ontspanning tegen een aantrekkelijke prijs! 

  • Er komt geen olie aan te pas, dus geen plakkerig gevoel na een stoelmassage. Het is dus ideaal wanneer men hierna het werk weer hervat. 

  • Na 20 minuten voelt men zich weer op en top! 

Terugdringen ziekteverzuim 

Stoelmassage op het werk wordt met de dag belangrijker en is inmiddels geaccepteerd als middel om het ziekteverzuim terug te dringen. Mensen zitten letterlijk beter in hun vel en worden, mede door de stoelmassage, zich beter bewust van hun (werk)houding. Niet alleen op het werk maar ook privé. Doordat stoelmassage voor een stukje ontspanning zorgt en stress vermindert is dat merkbaar op de werkplek. En dat is niet alleen prettig voor de mensen maar ook voor het bedrijf. 
 
Minder ziekteverzuim en dus geen extra verhoging van de werkdruk. De leiding wordt gewaardeerd voor dit stukje investering dat zich vertaalt in een betere inzet. Mensen worden productiever. En voor u als bedrijf is het financieel ook aantrekkelijk. Meer hierover kunt u lezen onder belastingvoordeel. 
 
Wij werken met een team van professionele stoelmasseurs. 

Stoelmassage is de aangewezen vorm van massage die werkstress en verschillende fysieke klachten kan voorkomen en/of verminderen. Wetenschappelijk is bewezen dat deelnemers voelen zich na enkele behandelingen al minder vermoeid en helderder en zijn zich beter bewust van het eigen lichaam. Men reageert alerter, wordt productiever en maakt minder fouten. Stoelmassage zorgt er voor dat werkgerelateerde klachten niet verergeren, maar in de kiem worden gesmoord. 
 
De stoelmassage kan ook klachtgericht gegeven worden waarbij die spiergroepen behandeld worden die uw klachten veroorzaken. Zoals hoofd- schouder- RSI- CALM en lage rugklachten. Stoelmassage levert uw bedrijf een daling van het ziekteverzuim op. Circa 30% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress op het werk. Een ziektedag kost een bedrijf gemiddeld € 250,- (RSI Instituut Nederland) per werknemer. Stoelmassage werkt preventief: een ideale methode om stressklachten te voorkomen. 
 
Investeren in het welzijn van personeel zal leiden tot een besparing op de ziektekosten. 

Belastingvoordeel 

Fiscale voordelen stoelmassage voor bedrijven 
 
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 moet u een zo goed mogelijk arbeidsomstandigheden– en ziekteverzuimbeleid voeren. 
U kunt een ARBO-plan opstellen, waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt, met het oog op het verkleinen van de kans op beroepsziekten als stress, burn-out of RSI. Als bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig hebben en u schakelt daartoe een erkend bedrijf in, is er sprake van een ‘vrije ARBO-verstrekking’. 
 
Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking: 

  • U heeft als werkgever een arbo-plan. 

  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan. 

  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats. 

  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd. 

  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer. 

Aftrekbaar onder condities 
 
Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage). 
Geschreven op basis van het besluit van staatssecretaris Bos, “ARBO-verstrekkingen en stoelmassage, d.d. 21 december 2001, 
nr. CPP2001/1450M artikel 6″. 
 
Letterlijk citaat uit dit besluit 
 
“Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage.” 
 
Artikel 15 Wet op de Omzetbelasting 1968 
 
Omdat u als werkgever de stoelmasseur contracteert en betaalt, en u dus afnemer bent van de prestaties, heeft u om die reden, op grond van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting onder de genoemde condities. 
De 19% BTW die geheven moet worden op de factuur van de stoelmassage (inclusief reiskosten) is geheel verrekenbaar met de voorbelasting die uw bedrijf of instelling zelf in rekening brengt (officieel besluit Ministerie van Financiën d.d. 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M). 
Als u als (semi-) overheid vrijgesteld bent van BTW-heffing, is er sinds januari 2003 een BTW-compensatiefonds in het leven geroepen zodat u deze BTW toch nog terug kunt krijgen. 
 
Vermindering loonbelasting 
 
U kunt het gehele factuurbedrag exclusief de BTW (want die heeft u al teruggekregen) als bedrijfskosten opvoeren. Zodoende wordt er minder loonbelasting betaald. 
 
Aftrek voorbelasting; afnemerprestatie; stoelmasseuse 
 
Besluit van 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M 
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein verbruiksbelastingen. 
De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. 
 
Vraag: 
Een ondernemer sluit met een masseuse contracten af, waarbij de masseuse tegen betaling massage verricht bij werknemers, met het doel stress gerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen. De spanningen kunnen aanleiding geven tot klachten zoals bijvoorbeeld rugklachten, RSI en/of een algemeen verminderd welzijnsgevoel. Teneinde deze klachten te verminderen worden hoofd, nek, schouders, armen en handen gemasseerd. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de werkplek, in een speciaal daarvoor ontworpen stoel. Per behandeling wordt een bedrag aan de werkgever in rekening gebracht. 
 
a Is de ondernemer de afnemer van de onderhavige prestatie? zo ja, 
b Kan hij de voorbelasting ter zake in aftrek brengen? zo ja, 
c Is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) van toepassing? 
 
Antwoord: 
a De werkgever contracteert en betaalt de masseuse. De werkgever kan gelet op het contract met de masseuse en het genot dat hij van de prestaties heeft, worden aangemerkt als de afnemer van de prestaties. 
b De ondernemer heeft om die reden op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting. 
c De massages hebben onder meer tot doel spanningen weg te nemen en het algemene welzijnsgevoel van de werknemers te bevorderen. De werknemers kunnen met deze massage (ook buiten de werksfeer om) gebaat zijn. Dit mogelijke consumptieve element acht ik onder de gegeven omstandigheden evenwel volstrekt ondergeschikt aan het belang dat de werkgever daarvan heeft. De werkgever hoopt en verwacht immers dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorzieningen zoals bedoeld in het BUA, zodat de aftrek van voorbelasting niet wordt uitgesloten.